BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 731 / TCT - KK

V/v khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội


Trả lời công văn số 62000 / CT - HTr ngày 08/12/2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Điểm 1, Mục VI, Phần B Thông tư số 120 / 2002 / TT - BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89 / 2002 / NĐ - CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:


“1.1- Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.


1.2- Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định... ”


Khoản 1,2 Điều 14, Điều 23 Thông tư số 153 / 2010 / TT - BTC ngày 28/09/2010; khoản 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:


“1. Nguyên tắc lập hóa đơn


a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này;


“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn


a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn


Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;


Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng; ”


Căn cứ quy định nêu trên về quản lý, sử dụng hóa đơn thì các tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Đối với trường hợp cụ thể của Công ty thông tin di động, Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty cổ phần Constrexim đầu tư và xây lắp cao tầng, Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội đã thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn xuất không đúng thời điểm. Đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra thực tế về nguồn gốc hàng hóa, đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, nguyên nhân của việc xuất hóa đơn không đúng thời điểm, việc hạch toán kế toán của các doanh nghiệp đối với các hóa đơn liên quan, căn cứ hồ sơ cụ thể để xử lý theo thẩm quyền.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ: CS; PC;

  • Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí