BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2408 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Á.

(Đ/c: 18/2 ngõ 370 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trên cơ sở ý kiến Bộ Thông tin & Truyền thông tại công văn số 251 / BTTTT - KHCN ngày 27/1/2015 và ý kiến Bộ Khoa học & Công nghệ tại công văn số 56 / BKHCN - CNN ngày 09/1/2015 (đính kèm) về mặt hàng hộp nối cáp quang của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Á nhập khẩu trong giai đoạn năm 2006 - 2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về phân loại hàng hóa:


  Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 82 / 2003 / QĐ - BTC ngày 13/6/2003; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107 / 2007 / QĐ - BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 85 / 2003 / TT - BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm tờ khai;


  Mặt hàng hộp nối cáp quang được sử dụng làm hộp chứa và bảo vệ các mối hàn nối hai đầu sợi cáp quang khỏi những hư hại do tác động của môi trường, gọi là hộp cáp, thuộc nhóm 85.36 - Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, đuôi đèn, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000v; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang, cụ thể:


  • Phân nhóm 8536.90 - Thiết bị khác, mã số 8536.90.20.00 - - Hộp tiếp nối theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39 / 2006 / QĐ - BTC ngày 28/7/2006,


  • Phân nhóm - - Hộp đấu nối mã số 8536.90.29.00 - - - Loại khác theo các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai từ năm 2007-2010.


 2. Về chính sách thuế:


Theo Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được và Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04 / 2012 / TT - BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặt hàng hộp nối cáp quang và đầu nối cáp quang trong nước chưa sản xuất được, nhưng có mức thuế suất hiện hành chênh lệch nhau. Do vậy, để đảm bảo xây dựng mức thuế suất phù hợp với thực tế, căn cứ khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định và cam kết

WTO; Tổng cục Hải quan xin ghi nhận ý kiến của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Công nghiệp Việt Á và đã báo cáo đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh mức thuế suất của thiết bị đấu nối dùng cho cáp sợi quang, mã hàng 8536.90.29 thuộc nhóm 85.36 từ 20% xuống 5% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong thời gian tới.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Công nghiệp Việt Á biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);

 • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Bộ Thông tin & Truyền thông (để biết);

 • Bộ Khoa học & Công nghệ (để biết);

 • Vụ CST, Vụ Pháp chế (để kiến nghị);

 • Cục HQ TP. Hải Phòng (để t / hiện) ;

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái