TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  227 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch thực vật

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Công ty Cổ phần Viên Sơn

(Địa chỉ: An Tĩnh, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng);

- Công ty TNHH Nhật Việt Đài

(Số 31, Tổ 32, Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng);

- Công ty TNHH Trà Hương Núi

(Số 517 Trần Phú, B’Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng);


Trả lời công văn số  30 / CV - HN  ngày 05/3/2015 của Công ty TNHH Trà Hương Núi, công văn không đề số của Công ty Cổ phần Viên Sơn và Công ty TNHH Nhật Việt Đài về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:


  1. Những nội dung phản ảnh, kiến nghị, đề xuất của Quý Công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Quý Công ty liên hệ với cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết.


  2. Căn cứ quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Điều 24 và Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 33 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì cơ quan hải quan giải quyết thông quan hàng hóa thuộc Danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.


Để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu lô hàng có khối lượng lớn, Cục Bảo vệ thực vật có công văn số  157 / BVTV - KD  ngày 27/01/2015, trong đó có nêu: chủ vật thể nộp Giấy đăng ký kiểm dịch vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan và nộp lại bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông quan là phù hợp với quy định của pháp luật.


Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải