BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2444 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải.

(36 Bạch Đằng, P2, Tân Bình, Tp. HCM)


Trả lời công văn số  81 / CV - KHĐT  ngày 11/3/2015 của Công ty Cổ phần XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải về việc đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế các tờ khai năm 2004- 2005 số tiền 4.224.311.790 đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp:

    • Căn cứ khoản 3 Điều 2, khoản 3 Điều 3, Điều 7, Điều 11, Thông tư số  179 / 2013 / TT - BTC  ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng, điều kiện, hồ sơ xóa nợ đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Do đó, đề nghị Công ty Cổ phần XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải căn cứ quy định tại Thông tư, nếu thuộc đối tượng xóa nợ thì lập hồ sơ theo quy định, gửi Cục Hải quan nơi Công ty đang có nợ thuế để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

    • Trường hợp không thuộc đối tượng xóa nợ theo Thông tư số  179 / 2013 / TT - BTC  nêu trên nhưng Công ty đã chính thức chuyển đổi và đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, mà khoản nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty không nằm trong giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa thì đề nghị Công ty báo cáo Bộ Giao thông vận tải để Bộ Giao thông vận tải xem xét xử lý.

  2. Về tạm dừng biện pháp cưỡng chế: Điều 33 Thông tư số  190 / 2013 / TT - BTC  ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan thì: Người nộp thuế bị cưỡng chế được tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nếu có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế, kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ gửi Cục Hải quan nơi người nộp thuế đang có nợ thuế bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để  B / cáo) ;

  • Lưu VT, TXNK, (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang