Không còn phù hợp 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  437 / QĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2015 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Nghị định số  05 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Điều 2. Chi phí tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được thực hiện theo quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TỔNG GIÁM ĐỐC


Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Lưu: VT, TCCB(04).


Nguyễn Thị Minh

KẾ HOẠCH


ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2015 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BHXH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số  437 / QĐ - BHXH  ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)Số

TT


Nội dung


Đối tượng

Số người tham dự


Thời lượng (ngày)

Thời gian thực hiện


Số cụm tổ chức


Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp


Kinh phí dự kiến (đồng)


Nguồn kinh phí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A/ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

I. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nguồn kinh phí đào tạo giao cho Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH:


1

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho viên chức quản lý cấp Phòng

Trưởng phòng các Phòng: Giám định BHYT, Chế độ BHXH,

TCCB, CNTT

thuộc BHXH tỉnh, TP


291


5


Quý I, II


1


Trường Đào

tạo NV BHXH1,283,888,000


Kinh phí đào tạo giao cho Trường


2


Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính

Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán BHXH quận, huyện, thị xã thuộc hệ thống BHXH Việt Nam


360


4


Quý II, III


1


Trường Đào

tạo NV BHXH


Ban Tài chính - Kế toán


1,398,930,000


Kinh phí đào tạo giao cho Trường


3

Đào tạo giảng

viên kiêm chức giảng dạy về giám định BHYT


Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giám định BHYT thuộc BHXH 63 tỉnh, TP


140


7


Quý II, III


1


Trường Đào

tạo NV BHXH803,820,000


Kinh phí đào tạo giao cho Trường

4

Bồi

Trưởng

90

5

Quý

1

Trường


400,110,000

Kinhdưỡng viên chức quy hoạch cấp Ban và tương đương

phòng trong quy hoạch chức danh:  GĐ / PGĐ 

BHXH tỉnh, TP; lãnh đạo Ban và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt NamII, III


Đào tạo NV BHXHphí đào tạo giao cho Trường


5


Đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành

a) BHXH Việt Nam:


22 CCVC

Ban Kiểm tra chưa có chứng chỉ thanh tra


b) BHXH 63 tỉnh:


479 viên chức Phòng Kiểm tra chưa có chứng chỉ thanh tra.


501


15


Quý II, III


2


Trường Đào

tạo NV BHXH


Ban Kiểm tra


3,314,870,000


Kinh phí đào tạo giao cho Trường


6


Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT,

nhân lực đảm bảo hệ thống

a) BHXH Việt Nam: 12 người:


 • 02 VC Văn

 • 10 CCVC TT CNTT.

phòng;b) BHXH 63 tỉnh x 03  người /  tỉnh:


-  TP / PTP 


201


7


Quý II, III


1


Trường Đào

tạo NV BHXH


Trung tâm Công nghệ thông tin


1,659,520,000


Kinh phí đào tạo giao cho Trường

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_001 .png" height="75" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_002 .png" height="75" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_003 .png" height="75" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_004 .png" height="75" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_005 .png" height="75" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_006 .png" height="858" width="1">
Phòng CNTT;


- 02 VC

Phòng CNTT.
Cộng

I8,861,138,000


II. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nguồn kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng:


7


Đào tạo tiếng Anh

Viên chức quản lý cấp Phòng thuộc cơ quan BHXH Việt Nam


30


90

(3

tháng)


Quý II


1


Ban Hợp tác quốc tế210,000,000


Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng


8


Đào tạo phiên dịch


Viên chức Ban Hợp tác quốc tế


2


60

(2

tháng)


Quý III


1


Ban Hợp tác quốc tế15,600,000

Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng


9

Đào tạo nghiệp vụ đối ngoại về biên phiên dịch


Công chức, viên chức Ban Hợp tác quốc tế


107


Quý IV


1


Ban Hợp tác

quốc tế50,000,000


Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng


Cộng II275,600,000


III. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nguồn kinh phí đào tạo giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố:


10


Tập huấn sử dụng và triển khai phần mềm

Viên chức làm công tác quản lý cấp sổ, thẻ, thu,

chi các chế độ BHXH,

BHYT tại BHXH tỉnh, TP
3


Quý II


1


Ban QLDA

Phần mềm nghiệp vụ


BHXH

tỉnh Nghệ An


577,210,000


Kinh phí đào tạo giao cho BHXH

tỉnh Nghệ An


11


Tập huấn sử dụng và triển khai phần mềm

Viên chức làm công tác quản lý cấp sổ, thẻ, thu,

chi các chế độ BHXH,

BHYT tại
3


Quý II


1


Ban QLDA

Phần mềm nghiệp vụ


BHXH TP. HCM


630,320,000

Kinh phí đào tạo giao cho BHXH

Thành phố Hồ

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_007 .png" height="693" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_008 .png" height="38" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_009 .png" height="832" width="1">
BHXH tỉnh, TP
Chí Minh

Cộng

III
1,207,530,000


IV. Chương trình tập huấn, bồi dưỡng có nguồn kinh phí từ chi quản lý bộ máy giao cho Văn phòng BHXH Việt Nam:

IV.1. Các chương trình năm 2014 chuyển sang:


12


Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê và công tác kế hoạch

a) BHXH Việt Nam: 45 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

 • 01 Lãnh đạo

 • 01 Lãnh đạo

 • 03 Lãnh đạo Ban: KH&ĐT, Thu, TC-KT;

 • 12 VC Ban KH&ĐT;

 • 04 giảng viên.


+ 01 chuyên viên làm công tác KH-TH x 2 đơn vị: BHXH BQP, BHXH CAND;


+ 01 chuyên viên x các đơn vị sự nghiệp trực thuộc & VP;

b) BHXH 63 tỉnh x 04


297


2


Quý II


2


Ban Kế hoạch và Đầu tư855,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương trình năm 2014

chuyển sang)
 người /  tỉnh:


 •  GĐ / PGĐ 

 • 03 Trưởng Phòng: KH- TC, Thu,

BHXH tỉnh;


Giám định BHYT


13


Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, tố tụng (khởi kiện, bị kiện); kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc phạm vi quản lý của BHXH

Việt Nam

a) BHXH Việt Nam: 106 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

 • 01 lãnh đạo đơn vị, 02 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên x 22 đơn vị trực thuộc;

 • 08 viên chức Ban Pháp chế x 2 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 5  người /  tỉnh:


 • GĐ/ PGĐ

 • TP/ Phó TP và 01 chuyên viên VP;

 • TP/ Phó TP và 01 chuyên viên P. Tiếp nhận và

BHXH tỉnh;
474


2


Quý II


2


Ban Pháp chế


Văn phòng


1,071,833,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương trình năm 2014

chuyển sang)
QLHS;


* 01 chuyên

viên x 53 BHXH quận, huyện thuộc BHXH Tp.

Hà Nội và Tp. HCM.


14


Tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ

a) BHXH Việt Nam: 84 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

 • 01 Lãnh đạo và 01  TP / PTP 

 • 15 CCVC


HCTH x 23

đơn vị trực thuộc và 3 BQLDA;


Ban TCCB x 2 cụm.


b) BHXH 63 tỉnh x 3  người /  tỉnh:


- TP, 01 PTP

P. TCCB;


- 01 chuyên viên làm công tác TCCB.


273


3


Quý II


2


Ban Tổ chức cán bộ927,831,500


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương trình năm 2014

chuyển sang)


15

Tập huấn xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và quản

lý con


a) BHXH Việt Nam: 80 người:


- 01 Lãnh đạo Ngành x 2


332


2


Quý III


2


Văn phòng787,000,000

Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_010 .png" height="140" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_011 .png" height="666" width="1">

image src="437_QD_BHXH_2015_Vv_Ke_hoach_dao_tao_boi_duong_tap_huan_nghiep_vu_doi_voi_cac_don_vi_truc_thuoc_Bao_hiem_xa_hoi_Viet_Nam / Image_012 .png" height="860" width="1">dấu; công tác thông tin, báo cáo; xây dựng chương trình công tác, tổ chức hội nghị;

công tác bảo vệ bí mật nhà nước

cụm;


 • 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên A81 - Bộ CA;

 • 01 Lãnh đạo và Trưởng  phòng /  chuyên viên Phòng Tổng hợp x 24 đơn vị trực thuộc và 03 BQLDA;

 • 22 CCVCVăn phòng.


b) BHXH 63 tỉnh x 4  người /  tỉnh:


 •  GĐ / PGĐ 

 • Chánh VP;

 • 01 VC làm công tác tổng hợp, 01 VC làm công tác văn thư.

BHXH tỉnh phụ trách công tác VP;


trình năm 2014

chuyển sang)

Cộng I

V.1
3,641,664,500


IV.2. Các chương trình năm 2015:


16

Tập huấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật việc làm

a) BHXH Việt Nam: 19 người:


- 01 Lãnh đạo Ngành;


271


3


Quý II


1

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm

Ban Thu, Ban Tài chính - Kế toán


1,740,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng(nội dung: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thu và chi)

 • Thủ trưởng 03 Ban: Thu, TC-KT, Kiểm tra;

 • 15 VC thuộc Ban THCS BHXH.b) BHXH 63 tỉnh x 4  người /  tỉnh:


 • 01 Lãnh đạo BHXH tỉnh;

 • 03 Trưởng Phòng: Chế độ BHXH,


Thu, Kế hoạch - Tài chính.

xã hội

17

Tập huấn chế độ chính sách theo quy định của Luật BHXH

(sửa đổi); triển khai chính sách BHXH

mới; hướng dẫn giải quyết vướng

mắc; triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy

a) BHXH Việt Nam: 32 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành;

 • 10 CC BHXH: BQP, CAND;

 • 01 Lãnh đạo Ban Kiểm tra;

 • 20 VC Ban THCSBHXH.

b) BHXH 63 tỉnh x 8  người /  tỉnh:


- 01 Lãnh đạo BHXH tỉnh;


548


3


Quý III


1


Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội925,000,000

Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (Sau khi Chính phủ và các CQ chức năng ra Nghị định, Thông tư hướng dẫn

thực hiện Luật BHXH

(sửa đổi),định của Luật việc làm

 • TP/ PTP

 • 06 VC trực tiếp xét duyệt, thẩm định hồ sơ, quản lý

Chế độ BHXH;


đối tượng và mức hưởng (riêng BHXH tỉnh đăng cai t/c lớp: 20 CCVC).
Ban THCS BHXH

sẽ tổ chức tập huấn)


18


Tập huấn nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

a) BHXH Việt Nam: 79 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành x 10 cụm;

 • 12 CCVC

 • 24 CCVC


TT Đa tuyến Bắc, 6 CCVC

TT Đa tuyến Nam;


tại cụm HN, 03 CCVC Ban THCS BHYT x 9

cụm.


b) BHXH 63 tỉnh x 6  người / tỉnh:


 • TP Giám định BHYT;

 • 05 VC


Phòng Giám định BHYT.


457


3


Quý III


10


Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế1,658,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng19


Tập huấn triển khai thực hiện Quy định quản lý thu, nợ BHXH, BHYT

sửa đổi

a) BHXH Việt Nam: 10 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

 • Thủ trưởng 4 đơn vị: Ban Thu, Ban TC-


KT, Ban Pháp chế, Văn phòng x 2 cụm.


b) BHXH 63 tỉnh x 3  người / tỉnh:


 •  GĐ / PGĐ 

 • Trưởng phòng + 01 chuyên viên Phòng Thu.

phụ trách công tác thu;199


2


Quý II


2


Ban Thu633,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng


20

Giao ban công tác thu và Tập huấn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT

cho viên chức làm công tác thu theo Quyết định số  1111 / QĐ -  BHXH

(bổ sung

a) BHXH Việt Nam: 18 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành x 3 cụm;

 • 01 Lãnh đạo Ban x 2 đơn vị: Ban Thu, Ban TC-KT x 3 cụm;

 • 03 VC BanThu x 3 cụm.


396


2


Quý III


3


Ban Thu1,041,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòngtheo Luật BHXH,

Luật BHYT

sửa đổi)

b) BHXH 63 tỉnh x 6  người / tỉnh:


 • 05 VC

 • 01 VC tổng hợp thu BHXH cấp huyện.

Phòng Thu;21


Tập huấn kỹ năng kiểm tra công tác thu BHXH, BHYT

a) BHXH Việt Nam: 40 người:


 • 01 Lãnh đạo Ban x 2 đơn vị: Ban Thu, Ban Kiểm tra x 10 cụm;

 • 02 VC Ban


Thu x 10 cụm.


b) BHXH 63 tỉnh x 6  người / tỉnh:


 • TP/ PTP

 • 04 VC

 • 01 VC tổng hợp thu BHXH cấp huyện.

Phòng Thu;


Phòng Thu;418


2


Quý III, IV


10


Ban Thu1,100,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng


22


Tập huấn triển khai giao dịch điện tử

a) BHXH Việt Nam: 08 người:


- 01 Lãnh đạo Ban + 01 VC


260


2


Quý IV


2


Ban Thu750,000,000

Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
x 2 đơn vị: Ban Thu, Trung tâm CNTT x 2

cụm.


b) BHXH 63 tỉnh x 4  người / tỉnh:


 • TP/ PTP

 • 02 VC

 • 01 VC tổng hợp thu BHXH cấp huyện.

phòng Thu;


Phòng Thu;23


Tập huấn nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn một số nội dung Quyết định thay thế Quyết định số  488 / QĐ -  BHXH

a) BHXH Việt Nam: 40 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành;

 • 02 CCVC x


3 đơn vị: Ban Kiểm tra, Ban Pháp chế,

Văn phòng;


- 02 CCVC x

9 đơn vị dự toán cấp 3;


- 15 CCVC Ban TC-KT.


b) BHXH 63 tỉnh x 4  người /  tỉnh:


- Giám đốc


292


3


Quý I


1


Ban Tài chính - Kế toán1,200,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
BHXH tỉnh;


 • Kế toán trưởng;

 • Kế toán tổng hợp;

 •  TP / PTP Phòng Chế độ BHXH.


24


Tập huấn nghiệp vụ cấp sổ, thẻ cho viên chức làm công tác cấp

sổ, thẻ tại BHXH

cấp tỉnh

a) BHXH Việt Nam: 21 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

 • 01 CC x 6

 • 13 CCVC


đơn vị: Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT, Ban

Thu, Ban Kiểm tra, Ban Pháp chế, TT CNTT;


Ban Sổ - Thẻ.


b) BHXH 63 tỉnh x 3  người / tỉnh:


 •  GĐ / PGĐ 

 • Trưởng phòng + 01 chuyên viên Phòng CST

phụ trách công tác cấp sổ, thẻ;216


2


Quý III


2


Ban Sổ

- Thẻ648,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
(riêng BHXH tỉnh tổ chức lớp bổ sung 03 VC Phòng

CST x 2

cụm).


25


Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cơ bản

a) BHXH Việt Nam: 26 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành;

 • 02 Lãnh đạo Ban KH&ĐT;

 • 02 CCVC x 3 Ban QLDA;

 • 15 VC Ban KH&ĐT;

 • 02 giảng viên.


b) BHXH 63 tỉnh x 03  người /  tỉnh:


 •  GĐ / PGĐ 

 • Trưởng Ban QLDA;

 • Kế toán trưởng.

BHXH tỉnh;
215


2


Quý III


1


Ban Kế hoạch và Đầu tư610,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng


26


Tập huấn công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) BHXH Việt Nam: 13 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành;

 • 02 Lãnh đạo265


2


Quý IV


1


Ban Kiểm tra500,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
Ban Kiểm tra;


- 10 VC Ban

Kiểm tra.


b) BHXH 63 tỉnh x 04  người /  tỉnh:


 •  GĐ / PGĐ 

 •  TP / PTP  +

BHXH tỉnh phụ trách công tác thanh tra, giải quyết KNTC;


02 VC Phòng Kiểm tra.


27

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

giai đoạn 2015 -

2020;

Luật BHXH

sửa đổi, Luật BHYT

sửa đổi; kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh đăng

a) BHXH Việt Nam: 68 người:


 • 01 Lãnh đạo Ngành;

 • 02 CCVC x


24 đơn vị trực thuộc + 03 BQLDA;


 • 02 CCVC

 • 05 CCVC Ban TĐ-KT;

 • 06 CCVC

Văn phòng;Ban Tuyên truyền.


b) BHXH 63 tỉnh x 4  người /  tỉnh:


- PGĐ BHXH


320


3


Quý II


1


Ban Tuyên truyền, Ban Thi đua - Khen thưởng974,000,000


Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòngtrên trang tin điện tử. Tập

huấn công tác thi đua, khen thưởng

tỉnh phụ trách công tác  T / truyền , TĐ- KT;


 • Trưởng  phòng /  PTP  TC - HC / HC -  TH;

 • 01 chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền;

 • 01 chuyên viên phụ trách công tác TĐ- KT.Cộng IV.2

11,779,000,000


Cộng IV

15,420,664,500


Cộng A (I+II+III+IV)

25,764,932,500


B/ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước:


1


Đào tạo nghiệp vụ BHXH, BHYT


Công chức BHXH Việt Nam


7


210

(7

tháng)


Quý II, III


Châu Âu


Ban Hợp tác quốc tế417,530,000

Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng


2


Chương trình đào tạo của ILO


Công chức BHXH Việt Nam


5


7


Quý III


Châu Á


Ban Hợp tác quốc tế135,450,000

Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng


3

Đào tạo an sinh xã hội tại Trung tâm đào tạo ILO


Công chức BHXH Việt Nam


2


14


Quý III


Châu Âu


Ban Hợp tác quốc tế120,830,000


Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng


4

Đào tạo tiếng Anh nâng cao

Công chức, viên chức BHXH Việt


6

90

(3

tháng)


Quý III


Singapore

Ban Hợp tác1,290,000,000

Kinh phí đào tạo giao
Nam

quốc tếcho Văn phòng

Cộng B

1,963,810,000


Tổng cộng (A+B)

27,728,742,500


Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2015 của các đơn vị: 27.728.742.500 VNĐ.


(Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm đồng./.)