BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2752 / TCHQ - TXNK 

V/v quản lý hàng hóa NK theo Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  0483 / HQBRVT - GSQL  ngày 12/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc quản lý hàng hóa nhập khẩu theo danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu.


Căn cứ Điều 41 Nghị định  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/06/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  59 / 2005 / QH11  thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định một số nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nhu cầu diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; tổng vốn đầu tư; thời hạn thực hiện dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).


Căn cứ Điều 67 Nghị định  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì: “Nhà đầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà làm thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cam kết thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư”.


Trường hợp dự án “Nhà máy sản xuất dầu nhớt Việt Đức” của Công ty CP chế biến và kinh doanh dầu nhớt Việt Đức, Công ty nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định nhưng không đưa hàng hóa nhập khẩu về đúng địa điểm của dự án, không thực hiện triển khai dự án theo đúng tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư thì không đủ điều kiện để miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp Danh mục miễn thuế và thực hiện miễn thuế, do đó đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, làm rõ để xử lý về chính sách thuế đúng quy định.


Để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Giấy phép đầu tư số 492033000252 ngày 24/07/2013 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu về ưu đãi đầu tư, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản thông báo với Ban quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét thực tế triển khai dự án của doanh nghiệp để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CS (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Hưng