BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2758 / TCHQ - TXNK 

V/v xác định hàng hóa đồng bộ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Công ty TNHH MTV Thịnh Chính Hưng.

(đ/c: BR 28 đường số 7, KDC Conic, ấp 5, xã Phong Phú, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh);

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời công văn số  01 / CV - TCH  ngày 17/3/2015 của Công ty TNHH MTV Thịnh Chính Hưng (sau đây gọi tắt là công ty) về việc xác định hàng hóa đồng bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ công văn số  1280 / BTC - TCHQ  ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên chiếc:


  1. Trường hợp mặt hàng thực tế nhập khẩu của Công ty là máy cắt dán túi Sealing and Cutting Machine, ở dạng hoàn chỉnh, nhưng được tháo rời để thuận tiện trong việc vận chuyển, nhập khẩu về không cùng một chuyến, thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, công văn số  1280 / BTC - TCHQ  ngày 24/01/2014 (gửi kèm) của Bộ Tài chính về hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên chiếc, áp dụng đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 16/3/2015 và thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 16/3/2015 trở đi.

  2. Trường hợp mặt hàng thực tế nhập khẩu của Công ty là máy cắt dán túi Sealing and Cutting Machine, ở dạng hoàn chỉnh, nhưng được tháo rời để thuận tiện trong việc vận chuyển, nhập khẩu về cùng chuyến thì không phải đăng ký danh mục theo dõi trừ lùi.

  3. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Hải quan liên quan xác định chính xác tình trạng thực tế hàng hóa nhập khẩu của công ty TNHH MTV Thịnh Chính Hưng và thực hiện theo quy định nêu trên.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH MTV Thịnh Chính Hưng và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái