BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5211 / TCHQ - TXNK 

V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số.

(Đ/c: 65 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số  110 / VTCDigital  và Đơn số  111 / VTCDigital  ngày 31/05/2016 của Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với hai mặt hàng “Bộ chuyển đổi nguồn và cấp nguồn cho thiết bị” và “Bo xử lý tín hiệu”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì thông tin hàng hóa trên Đơn đề nghị của Công ty không đầy đủ và chính xác. Ví dụ:

  • Tại mục C - Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, Công ty không điền đầy đủ thông tin chi tiết về hàng hóa tại điểm 10,11,12,14,16.

  • Tại mục D-Các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số:

+ Mẫu hàng hóa: Công ty điền vào mục “Có” nhưng hồ sơ không có mẫu hàng kèm theo.

+ Tài liệu kỹ thuật: Công ty điền vào mục “Có” nhưng không có tài liệu kỹ thuật kèm theo.


Do đó, căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị Định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính Phủ, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số số  110 / VTCDigital  và số  111 / VTCDigital  để Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh