TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  725 / GSQL - GQ1 

V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Đô Vân.

(Đ/c: Số 07 Xuân Diệu phường Trần Phú, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)


Trả lời công văn số  05 - 16 / CV - DV  ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Đô Vân về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty về các cảng biển thuộc quản lý của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty không được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn