TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  731 / GSQL - GQ1 

V/v TKNG xe ô tô sát xi

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Hino Motors Việt Nam.

(Đ/c: Tầng 19, tòa nhà AB Tower, số 76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, HCM)


Trả lời công văn số  20160518 / CV - HQ  ngày 18/5/2016 của Công ty TNHH Thương mại Hino Motors Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu và xuất trình đầy đủ hồ sơ, chứng từ nhập khẩu để được xem xét việc xác nhận tờ khai nguồn gốc.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại Hino Motors Việt Nam biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải