BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3224 / TCHQ - GSQL 

V/v hướng dẫn thủ tục

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thành Tuấn

(Đ/c: Số 04 Phan Bội Châu, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)


Trả lời công văn số  01 / 2015 / CV  ngày 18/3/2015 của Công ty TNHH Thành Tuấn về việc hướng dẫn thủ tục đối với lô hàng chứa trong container số TGHU6250679, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Nhất trí với kiến nghị của Công ty nêu tại công văn số  01 / 2015 / CV  nêu trên, tuy nhiên theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, hiện Công ty chưa đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 để khai báo thủ tục hải quan cũng như đề nghị xử lý đối với lô hàng.


Đề nghị Công ty Thành Tuấn liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 để được hướng dẫn thủ tục theo quy định của pháp luật và yêu cầu Công ty phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện tiêu hủy đối với lô hàng nêu trên.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP.Hải Phòng (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh